LOGIN
BUSCAR
Batalha da Santinha Abril 2018
(fotos por Fabricio SantaOnLine e Guilherme Fotógrafo em 14/04/2018)01_-_denzel_x_mbr.jpg


02_-_jay_cy_x_miojo.jpg


03_-_eliga_x_vareja.jpg04_-_sorrsal_x_jhon_pack.jpg


05_-_jr_x_urameshi.jpg


06_-_erick_x_gaspar.jpg07_-_pedrin_x_alkaida.jpg


08_-_polonas_x_faryd.jpg


09_-_alkaida_x_faryd.jpg1.jpg


10_-_urameshi_x_eliga.jpg


11_-_mbr_x_jhon_pack.jpg12_-_erick_x_jay_cy.jpg


13_-_jay_cy_x_alkaida.jpg


14_-_jhon_pack_x_eliga.jpg15_-_jhon_pack_x_jay_cy.jpg


16_-_eliga_x_alkaida.jpg


dsc_0037.jpgdsc_0040.jpg


dsc_0041.jpg


dsc_0042.jpgdsc_0045.jpg


dsc_0046.jpg


dsc_0048.jpgdsc_0058.jpg


dsc_0059.jpg


dsc_0061.jpgdsc_0062.jpg


dsc_0072.jpg


dsc_0080.jpgdsc_0082.jpg


dsc_0084.jpg


dsc_0085.jpgdsc_0086.jpg


dsc_0088.jpg


dsc_0091.jpgdsc_0092.jpg


dsc_0094.jpg


dsc_0097.jpgdsc_0101.jpg


dsc_0102.jpg


dsc_0105.jpgdsc_0109.jpg


dsc_0112.jpg


dsc_0115.jpgdsc_0116.jpg


dsc_0118.jpg


dsc_0119.jpgdsc_0123.jpg


dsc_0133.jpg


dsc_0134.jpgdsc_0137.jpg


dsc_0138a.jpg


dsc_0140.jpgdsc_0142.jpg


dsc_0144.jpg


dsc_0147.jpgdsc_0149.jpg


dsc_0151.jpg


dsc_0157.jpgdsc_0159.jpg


dsc_0160.jpg


dsc_0161.jpgdsc_0162.jpg


dsc_0163.jpg


dsc_0164.jpgdsc_0170.jpg


dsc_0174.jpg


dsc_0181.jpgdsc_0183.jpg


dsc_0184.jpg


dsc_0186.jpgdsc_0187.jpg


dsc_0188.jpg


dsc_0190.jpgdsc_0192.jpg


dsc_0194.jpg


dsc_0199.jpgdsc_0200.jpg


dsc_0204.jpg


dsc_0205.jpgdsc_0206.jpg


dsc_0208.jpg


dsc_0209.jpgdsc_0211.jpg


dsc_0212.jpg


dsc_0213.jpgdsc_0214.jpg


dsc_0216.jpg


dsc_0218.jpgdsc_0222.jpg


dsc_0223.jpg


dsc_0227.jpgdsc_0228.jpg


dsc_0232.jpg


dsc_0234.jpgdsc_0236.jpg


dsc_0238.jpg


dsc_0239.jpgdsc_0241.jpg


dsc_0243.jpg


dsc_0244.jpgdsc_0245.jpg


dsc_0246.jpg


dsc_0247.jpgdsc_0248.jpg


dsc_0250.jpg


dsc_0251.jpgdsc_0252.jpg


dsc_0255.jpg


dsc_0258.jpgdsc_0261.jpg


dsc_0263.jpg


dsc_0264.jpgdsc_0265.jpg


dsc_0267.jpg


dsc_0268.jpgdsc_0270.jpg


dsc_0271.jpg


dsc_0275.jpgdsc_0276.jpg


dsc_0278.jpg


dsc_0280.jpgdsc_0281.jpg


dsc_0284.jpg


dsc_0286.jpgdsc_0288.jpg


dsc_0290.jpg


dsc_0291.jpgdsc_0292.jpg


dsc_0293.jpg


dsc_0294.jpgdsc_0295.jpg


dsc_0296.jpg


dsc_0297.jpgdsc_0299.jpg


dsc_0306.jpg


dsc_0308.jpgdsc_0309.jpg


dsc_0310.jpg


dsc_0311.jpgdsc_0313.jpg


dsc_0314.jpg


dsc_0316.jpgdsc_0319.jpg


dsc_0321.jpg


dsc_0324.jpgdsc_0327.jpg


dsc_0328.jpg


dsc_0330.jpgdsc_0331.jpg


dsc_0335.jpg


dsc_0337.jpgdsc_0338.jpg


dsc_0340.jpg


dsc_0341.jpgdsc_0344.jpg


dsc_0345.jpg


dsc_0346.jpgdsc_0347.jpg


dsc_0350.jpg


dsc_0353.jpgdsc_0354.jpg


dsc_0357.jpg


dsc_0361.jpgdsc_0364.jpg


dsc_0365.jpg


dsc_0368.jpgdsc_0370.jpg


dsc_0371.jpg


dsc_0372.jpgdsc_0374.jpg


dsc_0376.jpg


dsc_0377.jpgdsc_0378.jpg


dsc_0384.jpg


dsc_0386.jpgdsc_0391.jpg


dsc_0398.jpg


dsc_0402.jpgdsc_0403.jpg


dsc_0404.jpg


dsc_0406.jpgV: 68